Pre našich dodávateľov

Všeobecné zmluvné podmienky pre dodávateľov

Okrem osobitných podmienok uvedených v objednávke, ktorá tvorí prílohu k tomuto dokumentu, platia aj nasledujúce Všeobecné zmluvné podmienky a spolu predstavujú celú dohodu medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“). Kupujúci a Predávajúci sa môžu jednotlivo uvádzať ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“.

1
.  Plánovanie zásielok Kupujúci a Predávajúci sa zaväzujú spolupracovať na koordinácii dodávky výrobku (výrobkov) a poskytovaní služieb v závodoch Kupujúceho. Oprávnený zástupcovia v závodoch kupujúceho budú podľa potreby objednávať výrobok (výrobky) alebo služby a Predávajúci v dohodnutom termíne tento výrobok (výrobky) dodá a tieto služby poskytne. Rozhodujúci je čas a je dôležité, aby Predávajúci poskytol Kupujúcemu všetky výrobky alebo služby v dohodnutom termíne. Kupujúci musí byť okamžite informovaný o akomkoľvek prípadnom oneskorení. Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu v plnom rozsahu nahradí a odškodní ho za každú prípadnú stratu, škodu alebo náklady, okrem iného vrátane nákladov na právnych zástupcov, vyplývajúce z akýchkoľvek a všetkých omeškaní prijatia ktoréhokoľvek výrobku (výrobkov) alebo služieb alebo v súvislosti s nimi.

2
. Doprava Všetky zásielky od Predávajúceho Kupujúcemu budú označené ako „Preprava vyplatená do miesta určenia“ (ako je definované v pravidlách Incoterms 2010 zverejnených Medzinárodnou obchodnou komorou) alebo na iné miesto určené Kupujúcim.  Všetky prepravné náklady hradí Predávajúci. Predávajúci raz mesačne poskytne Kupujúcemu podrobný opis prepravných nákladov, ktoré vznikli pri preprave výrobku (výrobkov) Kupujúcemu. Ak Kupujúci zistí, že má priaznivejšie prepravné sadzby ako Predávajúci u toho istého alebo u iných prepravcov, potom po  oznámení      priaznivejších  prepravných  sadzieb Predávajúcemu Kupujúcim,  Predávajúci    dopraví  výrobok (výrobky) využitím prepravcu Kupujúceho, ktorý má priaznivejšie prepravné sadzby. V takom prípade prepravca Kupujúceho vyfakturuje tieto prepravné náklady Kupujúcemu a Predávajúci okamžite zníži cenu výrobkov o sumu prepravných nákladov, ktoré by Predávajúcemu vznikli za prepravu výrobku Kupujúcemu, ak by Kupujúci nerozhodol, že Predávajúci má využiť prepravcu Kupujúceho.

3
.  Preprava nebezpečných materiálov. Predávajúci jasne označí všetky nebezpečné materiály alebo látky. Predávajúci musí dodržiavať aj všetky federálne, štátne a miestne zákony, predpisy, príkazy a nariadenia týkajúce sa prepravy nebezpečných materiálov alebo látok.

4
. Zmeny výrobkov. Predávajúci poskytne Kupujúcemu písomné oznámenie minimálne šesť (6) mesiacov pred akoukoľvek zmenou špecifikácií výrobku (výrobkov), ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vzhľad, vlastnosti alebo využitie výrobku (výrobkov) Kupujúcim. Podobne Predávajúci poskytne Kupujúcemu písomné oznámenie minimálne šesť (6) mesiacov pred akokoľvek zmenou východiskových surovín, surovín, výrobného postupu alebo akoukoľvek inou podobnou zmenou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vzhľad, vlastnosti alebo využitie výrobku (výrobkov). Všetky prípadné zmeny, na ktoré sa vzťahuje táto Časť, musí vopred písomne schváliť Kupujúci. Kupujúci môže na základe vlastného rozhodnutia kedykoľvek vypovedať Zmluvu bez akejkoľvek zodpovednosti, ak Predávajúci neposkytne včas takéto oznámenie.

5
.  Kontrola. Kupujúci môže na základe vlastného rozhodnutia po celý čas a na všetkých miestach kontrolovať a skúšať všetky výrobky, ale nemá žiadnu povinnosť tak urobiť. Rozhodnutie Kupujúceho, či vykoná alebo nevykoná akúkoľvek takúto kontrolu alebo skúšanie nezbavuje Predávajúceho povinnosti plniť si všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Všetky výrobky podliehajú kontrole a skúšaniu Kupujúcim po príchode do závodov Kupujúceho. V prípade, ak Kupujúci odmietne výrobky ako nevyhovujúce, množstvá podľa tejto Zmluvy sa automaticky znížia o množstvo nevyhovujúcich výrobkov, pokiaľ Kupujúci neoznámi Predávajúcemu inak. Chybný výrobok (výrobky), ktoré nespĺňajú špecifikácie Kupujúceho, bude Kupujúci držať podľa inštrukcií Predávajúceho a na riziko Predávajúceho, a ak to Predávajúci nariadi, budú mu vrátené na vlastné náklady Predávajúceho. Ak Predávajúci neposkytne písomné pokyny do desiatich (10) dní, alebo v kratšom období, ktoré môže byť komerčne prijateľné za daných okolností, po oznámení, že výrobok (výrobky) sú nevyhovujúce, Kupujúci má právo, podľa vlastného rozhodnutia, buď účtovať Predávajúcemu poplatok za uskladnenie a manipuláciu alebo zneškodnenie výrobku (výrobkov) bez akejkoľvek zodpovednosti.  Platby za výrobok (výrobky) pred kontrolou nepredstavujú ich prevzatie, a ani kontrola, nevykonanie kontroly, neakceptovanie výrobku (výrobkov) nezbavujú Predávajúceho žiadnej zo záruk alebo povinnosti splniť iné ustanovenia tejto Zmluvy, ani neruší práva Kupujúceho zamietnuť alebo zrušiť prevzatie nevyhovujúceho výrobku (výrobkov).

6
.  Faktúry. Predávajúci musí posielať faktúry Kupujúcemu okamžite po každej zásielke alebo po každom poskytnutí služieb. Platba sa vykoná po započítaní/odpočítaní/dobropisovaní Kupujúcim akejkoľvek straty, nákladov na zamietnutie, poplatku za uskladnenie, prepravné náklady alebo úpravu za nedostatočné množstvo, nedostatočnú kvalitu, nevykonanie konkrétnej dodávky, vady, nedodržanie špecifikácií alebo porušenie akejkoľvek záruky alebo podmienky tejto Zmluvy. Žiadna takáto úprava Kupujúcim nie je výlučnou nápravou Kupujúceho za nič z vyššie uvedeného a využitie takýchto náprav Kupujúcim nepredstavuje vzdanie sa akéhokoľvek iného práva, opravného prostriedku alebo privilégia.

7
.  Obmedzené plnenie alebo zbavenie plnenia Ak počas platnosti tejto Zmluvy bude Kupujúcemu ponúknutý akýkoľvek výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto Zmluva alebo iný výrobok, ktorý spĺňa špecifikácie kvality stanovené v prílohe A za cenu nižšiu, ako je cena, ktorú platí Kupujúci na základe tejto Zmluvy, Kupujúci o tejto ponuke informuje Predávajúceho. Do pätnástich (15) dní po prijatí takéhoto oznámenia Predávajúci buď (a) poskytne takúto nižšiu cenu alebo (b) povolí Kupujúcemu, aby kúpil takýto výrobok od nezávislého dodávateľa v množstvách, podľa rozhodnutia Kupujúceho, a bude naďalej uspokojovať zvyšné prípadné požiadavky Kupujúceho podľa požiadaviek tejto Zmluvy. Pokiaľ nie je výslovne písomne uvedené a podpísané zmluvnými stranami inak, táto Zmluva, vrátane jazyka v tejto časti, nemá za cieľ, ani sa nemá vykladať tak, že tvorí výhradnú dodávateľskú zmluvu medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Preto Kupujúci môže kedykoľvek voľne nakupovať akýkoľvek výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto Zmluva alebo akýkoľvek iný výrobok spĺňajúci špecifikácie kvality stanovené v Prílohe A od akéhokoľvek Predávajúceho podľa vlastného výberu.

8
.  Stanovenie cien podľa princípu doložky najvyšších výhod. Ak kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy Predávajúci predá výrobok, na ktorý sa vzťahuje táto Zmluva za priaznivejších podmienok nezávislej tretej strane, Predávajúci to potom oznámi Kupujúcemu do troch (3) pracovných dní a podľa rozhodnutia Kupujúceho poskytne Kupujúcemu výrobok za rovnako priaznivých podmienok, s účinnosťou od rovnakého dátumu, ako Predávajúci poskytne priaznivejšie podmienky  nezávislej tretej strane  a bude pokračovať v poskytovaní priaznivejších podmienok Kupujúcemu počas rovnakého obdobia, počas akého ich poskytuje nezávislej tretej strane. Na základe písomného oznámenia zaslaného päť (5) dní vopred Predávajúci umožní Kupujúcemu prístup k účtovným knihám a záznamom spoločnosti Predávajúceho s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto ustanovenia.

9
.  Iniciatívy na zníženie nákladov. Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať s Kupujúcim na zisťovaní a realizácii minimálne 3 % zníženia nákladov za každý kalendárny rok počas platnosti tejto Zmluvy. Tieto 3 % budú vychádzať zo skutočných celkových nákladov za jednotku dodanú Kupujúcemu k 1. januáru každého roka. Dodávateľ poskytne potrebný personál alebo potrebné technické zdroje na pomoc Kupujúcemu pri dosahovaní identifikovaných úspor. Ak Dodávateľ nebude pomáhať Kupujúcemu pri zisťovaní a realizácii minimálneho 3% ročného zníženia nákladov, potom si Kupujúci vyhradzuje možnosť opätovne stanoviť na konci daného kalendárneho roka objem obchodu na zostávajúcu dobu platnosti Dodávateľskej zmluvy.

10A
.Vlastnícke právo a riziko straty. Zásielky budú realizované ako Preprava vyplatená do miesta určenia alebo na také iné miesto, ktoré určí Kupujúci. Vlastnícke právo a riziko straty zostávajú u Kupujúceho dovtedy, kým výrobok (výrobky) neprevezme Kupujúci (alebo kým nebudú považované za prevzaté) podľa tejto Zmluvy alebo doručené do miesta určenia určeného Kupujúcim, podľa toho, čo nastane neskôr.

10B
.Vlastnícke právo ku všetkým materiálom/aktívam/atď. prepravovaným Kupujúcim alebo v mene Kupujúceho (spoločne označované ako „aktíva“) z akéhokoľvek dôvodu Dodávateľovi prislúcha a zostáva majetkom Kupujúceho. Dodávateľ nepovolí zriadenie žiadneho záložného práva, ani iné zaťaženie žiadneho druhu na aktíva, kým sú aktíva vo vlastníctve alebo pod kontrolou Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že zabezpečí označenie vo svojich zariadeniach, ktoré jasne identifikuje, že aktíva sú vo vlastníctve Kupujúceho a vystaví dokumenty, ktoré môže Kupujúci odôvodnene požadovať na zachovanie vlastníckych práv k aktívam. Predávajúci okrem toho udeľuje Kupujúcemu plnomocenstvo na podpísanie všetkých dokumentov potrebných na zriadenie a udržanie vlastníckeho práva Kupujúceho k aktívam. Kupujúci má právo okamžite a bez oznámenia aktíva kedykoľvek prevziať počas bežnej pracovnej doby predávajúceho. Kupujúci je zodpovedný za dane zo zásob alebo dane z majetku za všetky aktíva vo vlastníctve Kupujúceho.

11A.  Záruka.
Predávajúci ručí, že všetky výrobky poskytnuté na základe tejto Zmluvy nie sú zaťažené žiadnymi záložnými právami a bremenami akéhokoľvek druhu a že Predávajúci má k výrobkom riadny a obchodovateľný vlastnícky titul. Predávajúci ďalej ručí, že žiadne z výrobkov a služieb neporušujú žiadny skutočný alebo prihlásený patent, autorské právo ani ochrannú známku. Okrem všetkých záruk, ktoré sú predpísané alebo vyplývajúce z právnych predpisov, Predávajúci výslovne ručí, že výrobok (výrobky) alebo poskytnuté služby (kde to prichádza do úvahy) spĺňajú striktne stanovené špecifikácie (ak je to vhodné); sú obchodovateľné, sú z dobrého materiálu a sú dobre vypracované, a nemajú žiadne vady; sú vhodne na plánované použitie; spĺňajú uznávané priemyselné normy pre kvalitu a fungovanie; a počas ich výroby, predaja, dodávky a použitia vo všetkých ohľadoch spĺňajú všetky platné zákony a vládne nariadenia, pravidlá a predpisy.

11B.   Nerasty z konfliktných oblastí.
Predávajúci ručí, že jeho výrobky neobsahujú žiadne nerasty z konfliktných oblastí (ako sú definované v článku 1502 písm. (e) ods. (4) Dodd-Frankovho zákona o reforme finančných trhov a ochrane spotrebiteľa) s pôvodom z Konžskej demokratickej republiky alebo z ktorejkoľvek susednej krajiny, ktoré priamo alebo nepriamo financujú alebo z ktorých profitujú ozbrojené skupiny v Konžskej demokratickej republike alebo v ktorejkoľvek susednej krajine. Medzi nerasty z konfliktných oblastí patrí kolumbit-tantalit, kasiterit, zlato, wolframit a ich deriváty, ako aj akýkoľvek iný nerast alebo jeho derivát určený ministrom zahraničných vecí USA, ako financujúci konflikt v Konžskej demokratickej republike alebo v ktorejkoľvek susednej krajine. Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho, ak jeho výrobky obsahujú nerasty z konfliktných oblastí. Ak by výrobky obsahovali nerasty z konfliktných oblastí, Predávajúci musí predložiť dôkaz o pôvode nerastov z konfliktných oblastí.

12
.  Opravné prostriedky. Okrem akýchkoľvek iných opravných prostriedkov, ktoré má Kupujúci k dispozícii, vrátane opravných prostriedkov, ktoré má Kupujúci k dispozícii na základe Jednotného obchodného zákonníka, Predávajúci na vlastné náklady a ako to vyhovuje Kupujúcemu a podľa pokynov Kupujúceho okamžite opraví, vymení alebo inak napraví akýkoľvek chybný alebo nevyhovujúci výrobok (výrobky) alebo služby/vypracovanie zistené v rámci maximálnej lehoty povolenej zákonom, ktorá nesmie byť kratšia ako dva (2) roky od dátumu, ktorý nastane neskôr: (a) od dátumu prevzatia výrobku (výrobkov) alebo poskytnutia služieb; alebo (b) od dátumu zistenia chybného výrobku (výrobkov) alebo služieb Kupujúcim.

13
.  Náhrada škody. Predávajúci odškodní, bude brániť a chrániť Kupujúceho pred všetkými stratami, škodami (vrátane náhodných, špeciálnych a následných škôd), zodpovednosťami a nárokmi, podľa práva alebo v skutočnosti (vrátane s tým vynaložených všetkých primeraných nákladov, výdavkov a nákladov na právnych zástupcov) súvisiacich alebo vyplývajúcich z: (a) Vlastníckeho práva Predávajúceho k výrobku (výrobkom) zakúpeným Kupujúcim na základe tejto Zmluvy; (b) porušenia alebo údajného porušenia akéhokoľvek patentu, autorského práva alebo ochrannej známky v súvislosti s predajom alebo používaním výrobku (výrobkov) alebo služieb (kde to prichádza do úvahy) zakúpenými Kupujúcim na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ich plánovaným použitím; (c) poranenia alebo úmrtia akejkoľvek osoby alebo osôb, vrátane zamestnancov, subdodávateľov a nezávislých dodávateľov každej zmluvnej strany tejto Zmluvy, alebo vyplývajúce zo straty alebo poškodenia majetku akejkoľvek osoby alebo osôb, vrátane majetku Kupujúceho spôsobené alebo vyplývajúce z nedbanlivosti, úmyselného konania alebo porušenia tejto Zmluvy Predávajúcim alebo ktorýmkoľvek z jej zástupcov, subdodávateľov alebo zamestnancov a vyplývajúcich z plnenia tejto Zmluvy a (d) porušenia ktorejkoľvek záruky uvedenej vyššie v časti 11A Dodávateľom alebo ktoréhokoľvek iného podstatného ustanovenia uvedeného v tejto Zmluve.

14
.  Poistné krytie. Predávajúci zabezpečí nasledujúce poistenie, ktoré bude v plnom rozsahu platné a účinné počas celej doby platnosti tejto Zmluvy:

i. poistenie náhrady škôd zamestnancom s minimálnymi zákonnými limitmi;

ii. poistenie zodpovednosti zamestnávateľa vo výške 500 000 USD na jednu poistnú udalosť i celkovo;

iii. poistenie všeobecnej zákonnej zodpovednosti (vrátane celkovej zmluvne zodpovednosti a krytia dokončenia operácie) s kumulovanými jednotlivými limitmi krytia zodpovednosti za výrobky, za zranenie a úmrtie a poškodenie majetku vo výške 2 000 000 USD za poistnú udalosť i celkovo 2 000 000 USD,   zodpovednosti za výrobky , zranenie osoby a poškodenie majetku na jednu poistnú udalosť i celkovo.

iv.   poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou   vlastnených  a  nevlastnených  motorových vozidiel  s kumulovanými jednotlivými limitmi krytia za zranenie a úmrtie osôb a poškodenie majetku vo výške 1 000 000 USD na jednu poistnú udalosť i celkovo.

Všetky poistné zmluvy musia byť vypovedateľné zaslaním písomne výpovede s tridsať(30) dňovou výpovednou lehotou Kupujúcemu. Kupujúci musí byť uvedený ako ďalší poistený na poistných zmluvách o všeobecnej zákonnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Pred začatím poskytovania služieb alebo dodávaním výrobkov Predávajúcim na základe tejto Zmluvy, Predávajúci poskytne Kupujúcemu potvrdenia o poistení vydané renomovanou poisťovňou s najlepším ratingom A alebo ekvivalentom najlepšieho ratingu, preukazujúce, že požadované krytie je účinné do desiatich (10) dní po uzatvorení tejto Zmluvy a z času na čas podľa potreby počas trvania platnosti tejto Zmluvy. Predávajúci musí vyžadovať, aby všetci subdodávatelia tejto Zmluvy uzatvorili rovnaké poistné s rovnakými limitmi, aké sa vyžadujú od Predávajúceho.

15
.  Dôvodné ukončenie Zmluvy. Ak Predávajúci: (i) načas nedodá výrobok (výrobky) alebo nevykoná riadne niektorú zo služieb uvedenú v tejto Zmluve v čase stanovenom v tejto Zmluve, pričom čas je rozhodujúci; (ii) inak nesplní niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a toto neplnenie trvá päť (5) kalendárnych dní; alebo (iii) sa Predávajúci dostane do platobnej neschopnosti, bude vymenovaný správca alebo nútený správca podnikateľskej činnosti alebo majetku Predávajúceho, Predávajúci prevedie majetok v prospech veriteľov, alebo bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu Predávajúcim alebo na Predávajúceho, potom v takom prípade Kupujúci, na základe vlastného a právoplatného uváženia, môže vypovedať túto Zmluvu s okamžitým účinkom v celom rozsahu alebo jej časť i akúkoľvek inú dohodu, objednávku, potvrdenie alebo podmienky predaja dohodnuté medzi zmluvnými stranami, písomnou výpoveďou zaslanou Predávajúcemu. Kupujúci nenesie absolútne žiadnu zodpovednosť a nemá žiadnu povinnosť voči Predávajúcemu z dôvodu takéhoto zrušenia alebo v súvislosti s nim Okrem akýchkoľvek iných dostupných opravných prostriedkov si Kupujúci môže zakúpiť podobný výrobok (výrobky) a alebo služby inde takým spôsobom, aký môže Kupujúci považovať za vhodný. Predávajúci je zodpovedný voči Kupujúcemu za všetky prípadné dodatočné náklady vynaložené na obstaranie alebo nákup podobného výrobku (výrobkov) alebo služieb, plus za náhradu všetkých náhodných alebo následných škôd.

16
.  Žiadne vzdanie sa ktorejkoľvek podmienky tejto Zmluvy. Ak Kupujúci nebude trvať na striktnom plnení ktorejkoľvek z podmienok tejto Zmluvy, nebude sa to považovať za vzdanie sa žiadneho z práv alebo opravných prostriedkov, ktoré Kupujúci môže mať a nepovažuje sa za vzdanie sa vyžadovania akéhokoľvek následného plnenia podmienok tejto Zmluvy. Preprava alebo prijatie akéhokoľvek výrobku (výrobkov) alebo poskytnutých služieb (kde to prichádza do úvahy) na základe tejto Zmluvy alebo úhrada za tieto výrobky alebo služby sa nepovažujú za vzdanie sa žiadneho práva za ktorékoľvek predchádzajúce nesplnenie ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

17
.   Nezrovnalosti. V prípade akýchkoľvek nezrovnalosti alebo rozporov medzi týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami a akýmikoľvek inými podmienkami týkajúcimi sa tejto Zmluvy alebo existujúcej rámcovej zmluvy medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú toho istého predmetu, Všeobecné podmienky tejto Zmluvy NEPLATIA v rozsahu takejto nezrovnalosti/rozporu.

18.     Dane.
Kupujúci bude platiť všetky pravidelné a bežné dane alebo iné vládne poplatky, ktoré by mohli byť uložené, vymerané alebo vyberané od Predávajúceho teraz alebo v budúcnosti súvislosti s nákupom a predajom výrobku (výrobkov) na základe tejto Zmluvy. Kupujúci poskytne Predávajúcemu riadne vyplnené potvrdenia o oslobodení od akýchkoľvek daní, na ktoré si Kupujúci uplatňuje výnimku. Predávajúci je výlučne zodpovedný za dane z príjmu alebo zisku Predávajúceho. Predávajúci je zodpovedný za všetky vývozné a dovozné clá, ktoré vzniknú pred prevodom vlastníckeho práva k výrobkom na Kupujúceho.

19
.   PREDÁVAJÚCI NEMÁ NÁROK NA ZRÁŽKY ANI NA DÁVKY. Ako bolo ustanovené v C.R.S. § 8-40-202(2)(b)(IV) a § 8-70-115(2), Predávajúci výslovne vyhlasuje, že je nezávislým dodávateľom a že ako nezávislý dodávateľ nie je ani Predávajúci, ani žiadny z jeho zamestnancov oprávnený dostávať od spoločnosti JM žiadne zamestnanecké požitky, okrem iného vrátane žiadne zrážky vykonávané zamestnávateľom ani žiadnu zodpovednosť za: dane, FICA, Medicare alebo Medicaid; zdravotné poistenie alebo poistenie pre prípad invalidity; dovolenku alebo pracovné voľno; dôchodkové poistenie; poistenie pre prípad nezamestnanosti (pokiaľ ich neposkytuje nezávislý dodávateľ alebo nejaký iný subjekt iný ako spoločnosť JM); poistenie náhrady škôd zamestnancom (ďalej spoločne len „Zamestnanecké požitky“). Predávajúci je povinný zaplatiť všetky federálne a štátne dane z príjmu a všetky zaplatené sumy splatné na základe zmluvného vzťahu zmluvných strán. Predávajúci sa vzdáva všetkých nárokov voči spoločnosti JM v maximálnom možnom rozsahu povolenom právnymi predpismi a bude chrániť a odškodní spoločnosť JM pred akýmikoľvek nárokmi súvisiacimi so zamestnaneckými pôžitkami, postavením zamestnancov alebo daniami súvisiacimi so zamestnaním vyplývajúcimi z plnenia tejto Zmluvy.

20.     Zachovanie dôvernosti
y. Nákup výrobku (výrobkov) alebo služieb (kde to prichádza do úvahy) na základe tejto Zmluvy a všetky špecifikácie a ďalšie informácie poskytnuté Predávajúcemu v súvislosti s touto Zmluvou predstavujú cenné vlastnícke práva Kupujúceho a Predávajúci o nich musí zachovávať mlčanlivosť; zostávajú majetkom Kupujúceho a Predávajúci ich nesmie ani poskytnúť tretím stranám, ani použiť na žiadne iné účely (vrátane reklamných a marketingových účelov Predávajúceho), ako sú účely, na ktoré boli vypracované alebo dodané na základe tejto Zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.

21
.   Oddeliteľnosť. Ak súd príslušnej jurisdikcie vyhlási ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy za nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na vymáhateľnosť tejto Zmluvy. V takom prípade bude dotknuté ustanovenie nahradené vymáhateľným ustanovením, ktoré podľa možnosti čo najviac odráža úmysel dotknutého ustanovenia. Ak takéto ustanovenie nemožno zmeniť tak, aby bolo vymáhateľné, potom sa táto Zmluva považuje za zmenenú a doplnenú tak, že nevymáhateľné ustanovenie je vypustené.

22.   Postúpenie. Túto Zmluvu nemožno postúpiť ani previesť bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Kupujúceho, pričom tento súhlas nemôže byť bezdôvodne odopretý.

23
.  Rozhodné právo. Táto Zmluva sa riadi a vykladá podľa práva štátu Colorado , bez ohľadu na kolízne normy a bez ohľadu na Medzinárodný dohovor Organizácie spojených národov o medzinárodnej kúpe tovaru.

24
.  Miesto konania. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že v prípade sporu, ktorý by vyústil do súdneho konania, sa toto súdne konanie bude konať výlučne na štátnom alebo federálnom súde v okrese Denver, Colorado.  Kupujúci a Predávajúci sa preto podriaďujú výlučnej súdnej právomoci v mieste ktoréhokoľvek štátneho alebo federálneho súdu so sídlom v okrese Denver, Colorado.

25
. Vyššia moc. Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenia, v prípade, ak Predávajúci alebo Kupujúci nebudú schopní, v plnom rozsahu alebo čiastočne, si plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy z dôvodu vyššej moci (ako je definovaná nižšie), povinnosti zmluvnej strany, ktorá je ovplyvnená pôsobením vyššej moci, sa počas trvania zásahu vyššej moci obmedzia alebo pozastavia, ale v žiadnom prípade nie na dlhšie obdobie a zmluvná strana uplatňujúca si úľavu z dôvodu zásahu vyššej moci s náležitou starostlivosťou vynaloží maximálne úsilie na odstránenie zásahu vyššej moci. Zmluvná strana tejto Zmluvy, ktorá je postihnutá zásahom vyššej moci zašle druhej zmluvnej strane oznámenie o zásahu vyššej moci podľa možnosti čo najskôr od výskytu prípadu vyššej moci. Zmluvná strana, ktorá pošle oznámenie o zásahu vyššej moci, pošle ďalšie oznámenie, v ktorom uvedie čas, kedy sa zásah vyššej moci skončil. Pojem "vyššia moc", ako je použitý v tejto Zmluve, znamená pôsobenie vyšších síl, konanie alebo nekonanie vládnych orgánov, vojny, povstania, požiare, záplavy, výbuchy, núdzový stav na národnej úrovni a akékoľvek ďalšie príčiny, akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na to, či sú uvedené tu alebo inde, ktoré nie sú pod kontrolou zmluvnej strany, ktorá žiada o odklad. Zvýšené náklady na plnenie Zmluvy, nižšie zisky, ušlý zisk, nedostatok alebo nemožnosť získať suroviny, palivá alebo dodávateľa (pokiaľ je to spôsobené výlučne z dôvodu priorít, obmedzení alebo množstiev pridelených vládnymi orgánmi) zmena trhových podmienok, akýchkoľvek trhových, finančných alebo ekonomických okolností alebo zmena mechanických porúch alebo porúch zariadenia, oneskorenie dodania alebo colného vybavenia, pracovný výkon, efektívnosť práce, dostupnosť pracovných síl, štrajk pracovníkov   (v rámci vyjednávacích právomocí Predávajúceho   ), pracovné nepokoje alebo spory (v rámci vyjednávacích právomocí Predávajúceho), nedostatok pracovných síl, strata ekonomického prínosu sa na účely tejto Zmluvy nepovažujú za prípady Vyššej moci a nebudú akceptované ako dôvody pre neplnenie povinností ustanovených v tejto Zmluve.  Počas obdobia trvania prípadu vyššej moci, budú povinnosti zmluvnej strany, ktorá vyhlási výskyt prípadu vyššej moci, obmedzené alebo odložené, v závislosti od okolností, v rozsahu výskytu zásahu vyššej moci a počas jeho trvania. Ak obdobie trvania vyššej moci vyhlásené Predávajúcim trvá počas komerčne neakceptovateľného obdobia, podľa rozhodnutia Kupujúceho, Kupujúci má právo získať výrobok (výrobky) alebo služby z náhradných zdrojov a rozhodne, či o takéto náhradné dodávky zníži predpokladané množstvo kupované od Dodávateľa v množstve rovnajúcom sa alebo nižšom ako je množstvo získané Kupujúcim z náhradných zdrojov. Ak obdobie trvania vyššej moci vyhlásenej Predávajúcim trvá štyridsaťpäť (45) dní, Kupujúci môže vypovedať túto Zmluvu písomnou výpoveďou s pätnásťdňovou (15) výpovednou lehotou zaslanou Predávajúcemu kedykoľvek po uplynutí uvedeného štyridsiateho piateho dňa.

26A
. Dodržiavanie zákonov. Predávajúci musí dodržiavať všetky zahraničné, federálne, štátne a miestne zákony, nariadenia, pravidlá a predpisy, ktoré môžu mať vplyv alebo sa môžu uplatňovať na Zmluvu alebo Predávajúceho, okrem iného vrátane (a) tých, ktoré sa uplatňujú na výrobok (výrobky) alebo služby (kde to prichádza do úvahy), na ktoré sa vzťahuje táto Zmluva, (b) tie, ktoré sa uplatňujú na ceny účtované Predávajúcim, (c) tie, ktoré sa uplatňujú na platby, ktoré musí uhradiť Kupujúci, alebo (d) tie, ktoré sa uplatňujú na prácu, okrem iného vrátane zákona o slušných pracovných podmienkach a nariadení týkajúcich sa rovnosti príležitostí, zdravotne postihnutých pracovníkov, opatrení proti diskriminácii, zdravotne postihnutých veteránov a malých a znevýhodnených podnikov. Predávajúci sa okrem toho zaväzuje dodržiavať ustanovenia vykonávajúceho nariadenia 13496 (29 CFR časť 471, príloha A, podčasť A) týkajúce sa oznámenia práv zamestnancov podľa federálneho pracovného práva. Kupujúci zabezpečí, aby zamestnanci v jeho závodoch, ako aj zamestnanci priamych dodávateľov mali právo slobodne si vybrať zamestnanie. Kupujúci zo zásady nekupuje žiadne materiály, ktoré boli vyrobené za využitia otrockej, nútenej alebo detskej práce, či práce, ktorá je výsledkom obchodovania s ľuďmi v súlade s Kalifornskými zverejneniami SB-657.

26B.  Platby.
Predávajúci musí dodržiavať aj ustanovenia zákona Spojených štátov amerických o zahraničných korupčných praktikách. Platby Kupujúceho predávajúcemu za služby predstavujú náhradu za poskytnuté služby. Žiadne platby a použitie platieb Predávajúcim nepredstavuje a nebude predstavovať ponuku, platbu alebo prísľubani schválenie úhrady akejkoľvek sumy alebo daru úradníkovi alebo politickej strane, alebo kandidátovi na politickú funkciu, v akejkoľvek jurisdikcii v Spojených štátoch amerických alebo mimo nich. Žiadna platba uhradená Predávajúcemu sa nepoužije na ovplyvnenie žiadneho konania alebo rozhodnutia úradníka, strany alebo kandidáta, aby použili svoj na ovplyvnenie vlády, a aby tak pomohli Kupujúcemu získať, udržať si alebo nasmerovať obchodnú činnosť na Kupujúceho, alebo akúkoľvek inú osobu alebo iný pridružený subjekt Kupujúceho. Na účely tohto odseku, "úradník" znamená akéhokoľvek úradníka alebo zamestnanca vlády a "vláda" zahŕňa akékoľvek ministerstvo, agentúru alebo organizáciu zriadenú vládou.

27
.  Spoločný vývoj. Kupujúci a Predávajúci sa dohodli, že počas trvania tejto Zmluvy si môžu vymieňať technické informácie týkajúce sa výrobku (výrobkov), služieb alebo technické informácie (kde to prichádza do úvahy) týkajúce sa výrobkov a postupov Kupujúceho v snahe vyrobiť výrobok alebo vyvinúť postup vyššej kvality. V prípade, ak Kupujúci a Predávajúci zapoja do spoločného vývoja výrobku alebo postupu technológiu druhej zmluvnej strany, pred začatím akýchkoľvek činností spoločného vývoja zmluvné strany uzatvoria osobitnú dohodu o spoločnom vývoji, v ktorej stanovia príslušné práva a povinnosti zmluvných strán, vrátane vlastníctva vlastníckych práv k spoločne vyvinutému majetku.

28
.  Celá dohoda. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, táto Zmluva nahrádza všetku predchádzajúcu komunikáciu, vyhlásenia alebo dohody medzi zmluvnými stranami, či už ústne alebo písomné. Táto Zmluva sa nebude považovať za zmenenú uznaním alebo prijatím faktúr, nákladných listov alebo iných dokumentov Predávajúceho.  Každá prípadná zmena tejto Zmluvy musí mať formu písomného dodatku podpísaného zmluvnými stranami.

29
.  Bezpečnosť. Predávajúci dodá Kupujúcemu Karty bezpečnostných údajov materiálov a akékoľvek varovania alebo iné informácie o bezpečnosti a zdraví týkajúce sa výrobku (výrobkov) alebo služieb (kde to prichádza do úvahy), okrem iného vrátane akýchkoľvek informácií o bezpečnej manipulácii, používaní, uskladnení, preprave alebo postupov pri zneškodňovaní.

30
.  Náklady na právnych zástupcov. V prípade, ak Kupujúci začne konanie proti Predávajúcemu na vymáhanie plnenia  tejto  Zmluvy a  Kupujúci     toto  konanie vyhrá,   Kupujúci  si bude od Predávajúceho nárokovať úhradu nákladov na právnych zástupcov a nákladov vynaložených v tomto konaní a Predávajúci tieto náklady na právnych zástupcov a náklady konania musí uhradiť.

Stiahnuť podmienky pre Severnú Ameriku&: po anglicky

Stiahnuť nemecké podmienky&: po anglicky a nemecky

Stiahnuť slovenské podmienky&: Po anglicky a slovensky

Stiahnuť švédske podmienky&: po anglicky a švédsky

 

Cookies on JM.com

The Johns Manville website employs cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies.

COOKIE POLICY
I accept cookies from this site