Pre našich dodávateľov

Pokyny pre dodávateľov spoločnosti JM

Cieľom spoločnosti Johns Manville (JM) a jej zamestnancov je dodržiavať pri všetkej našej obchodnej činnosti, aktivitách a vzťahoch tie najvyššie štandardy etického správania. Nad všetkými ostatnými záujmami prevláda zakaždým a za každých okolností práve etické správanie. Spoločnosť JM očakáva, že ako dodávateľ budete týmto štandardom rozumieť a budete ich dodržiavať. Akékoľvek porušenie týchto štandardov bude mať za následok prerušenie všetkých budúcich obchodných vzťahov so spoločnosťou JM.

POKYNY PRE ZAISŤOVANIE ZDROJOV

Cieľom spoločnosti JM je trvalá snaha o zlepšenie produktivity a jednotlivých postupov a zníženie celkových nákladov na hotový produkt všade tam, kde je to praktické. Len tak si spoločnosť JM zachová svoju pozíciu "dodávateľa svetovej úrovne". Spoločnosť JM od všetkých svojich dodávateľov očakáva, že budú takisto podnikať podobné, zodpovedné kroky, aby zabezpečili konkurencieschopnú cenu svojich produktov. Reverzná aukcia je často spôsobom, akým môže spoločnosť JM získať lepší produkt alebo službu za najnižšiu celkovú cenu. Pracovníci spoločnosti JM budú preto všetkými dostupnými prostriedkami podporovať obchodnú súťaž, zároveň však budú svedomite budovať dlhodobé vzťahy s najlepšími dodávateľmi na trhu. Konkurencieschopnosť jednotlivých dodávateľov na poli kapacity a kvalifikácie zhodnotíme ešte predtým, než ich vyzveme k zaslaniu cenovej ponuky na niektoré z hlavných dodávok pre spoločnosť JM. Do takéhoto hodnotenia patrí aj dodržiavanie všetkých environmentálnych, bezpečnostných a zdravotných predpisov, ako aj ustanovení príslušného zákonníka práce. Spoločnosť JM od svojich dodávateľov očakáva, že na svoju činnosť nebudú využívať detskú prácu. Spoločnosť JM nevstúpi do žiadneho vzťahu s dodávateľom, ktorý buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom tretej strany akýmkoľvek spôsobom využíva nezákonnú detskú prácu. Dodávatelia, ktorých možnosti, kvalita a technické kapacity už nebudú zodpovedať meniacim sa požiadavkám spoločnosti JM, budú zo zoznamu dodávateľov odstránení do času, než k spokojnosti spoločnosti JM dokážu, že vykonali všetky potrebné zlepšenia potrebné na to, aby mohli byť v budúcnosti opäť vzatý do úvahy ako dodávatelia. Pri komunikácii s potenciálnymi dodávateľmi dodržiavajú zamestnanci spoločnosti JM všetky ustanovenia o dôvernosti vytýčené v našom Kódexe správania, ako aj všetky prípadné dohody o mlčanlivosti/dôvernosti. Zamestnanci spoločnosti JM preto potenciálnym dodávateľom nesprístupnia žiadne neverejné informácie o spoločnosti do času, než bude prípadné podpísaná dohoda o mlčanlivosti, ktorá bude takéto informácie chrániť.

POŽIADAVKY NA OBSTARÁVANIE PLATIEB

Pred začiatkom prác alebo dodávkou tovaru/služieb sa vyžaduje schválená objednávka od spoločnosti JM.

Vo všetkých faktúrach a dobropisoch (vrátané tých od prepravcov tretích strán) musí byť uvedené platné číslo objednávky od spoločnosti JM, aby ich bolo možné spracovať.

Všetky faktúry je nutné zaslať na adresu uvedené v sekcii K vyúčtovaniu na objednávke.

Faktúry a dobropisy sa čo do objednaných položiek, množstva a ceny musia zhodovať s údajmi na objednávke.  Spoločnosť Johns Manville vykonáva výpočet daní uvedených na objednávke v programe SAP. Akékoľvek rozdiely a nejasnosti riešte s príslušnou kontaktnou osobou.  Pokiaľ nemáte so spoločnosťou Johns Manville uzavretú špeciálnu zmluvu, budú sa na dodávky vzťahovať Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Johns Manville, ktoré tvoria prílohu objednávky. Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na Severnú Ameriku nájdete na adrese www.jm.com/supplierterms. Pre podmienky vzťahujúce sa na ďalšie regióny sa obráťte na pridelenú kontaktnú osobu.

VÝŇATKY Z KÓDEXU SPRÁVANIA SPOLOČNOSTI JM

Dary a pohostenie: Žiaden zamestnanec nesmie od osoby alebo spoločnosti, s ktorou má spoločnosť JM nadviazané obchodné vzťahy, prijať dary ani pohostenie, pokiaľ tieto dary nemajú minimálnu alebo symbolickú hodnotu....

Osobná odmena, majetok a provízie Žiaden zamestnanec nesmie v súvislosti s transakciami spoločnosti prijať od tretej strany osobnú odmenu, majetok ani provízie...

Cookies on JM.com

The Johns Manville website employs cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies.

COOKIE POLICY
I accept cookies from this site