Pre našich dodávateľov

Kalifornský zákon o transparentnosti

Kalifornský zákon o transparentnosti v logistike (dodávateľských reťazcoch) z roku 2010 (SB 657) bol navrhnutý tak, aby rozšíril počet informácií, ktoré výrobcovia a predajcovia poskytujú v súvislosti so svojou snahou venovať sa problému otroctva a obchodovaniu s ľuďmi v rámci dodávateľského reťazca. Tieto informácie zákazníkom umožňujú lepšie sa rozhodnúť, ktoré výrobky si kúpia a ktoré spoločnosti sa rozhodnú podporiť.

V spoločnosti Johns Manville (JM) veríme, že pracovníci v našich závodoch, ako aj pracovníci našich priamych dodávateľov majú právo slobodne si zvoliť zamestnanie.  Zo zásady nekupujeme žiadne materiály, ktoré boli vyrobené za využitia otrockej, nútenej alebo detskej práce či práce, ktorá je výsledkom obchodovania s ľuďmi. V súlade s touto zásadou spoločnosť JM podniká v súvislosti so zákonom SB 657 a našim dodávateľským reťazcom vo všeobecnosti tieto opatrenia:

  1. Overovanie dodávateľských reťazcov produktu, aby sa zhodnotilo a vyriešilo nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi a otroctva: Spoločnosť JM overuje dodávateľský reťazec každého súčasného a potenciálneho budúceho dodávateľa, u ktorého máme podozrenie na využívanie otrockých praktík a praktík obchodovania s ľuďmi, prostredníctvom interných auditov.
  2. Dodávateľské audity, ktoré hodnotia, či dodávateľ spĺňa firemné štandardy vo veci obchodovania s ľuďmi a otroctva v rámci svojho dodávateľského reťazca: Spoločnosť JM využíva pri svojich dodávateľoch v priamom dodávateľskom reťazci interný program auditu založený na vyhodnocovaní rizík. Spoločnosť JM pri svojich dodávateľoch netoleruje absolútne žiadne obchodovanie s ľuďmi ani otroctvo.
  3. Osvedčení o spĺňaní zásad: Spoločnosť JM má so všetkými svojimi priamymi dodávateľmi uzavretú všeobecnú obchodnú zmluvu o nákupoch alebo objednávkach, ktorá od týchto dodávateľov ako podmienku spolupráce vyžaduje súlad so všetkými platnými zákonmi a právnymi predpismi. Sem patria aj zákony o nútenej práci a detskej práci. Spoločnosť nevyužíva proces formálneho osvedčovania, od svojich dodávateľov však v prípade porušenia predpisov požadujeme zverejnenie príslušných informácií.
  4. Štandardy a postupy: U každého dodávateľa alebo zamestnanca, pri ktorom sa zistí nedodržiavanie ustanovení našich všeobecných zmluvných podmienok alebo našich zásad vo veci otroctva a obchodovania s ľuďmi, skontrolujeme úplné dodržiavanie týchto predpisov a zásad, čo môže mať za následok ukončenie vzájomného vzťahu alebo výpoveď, a to bez ohľadu na to, či sa porušenie zistilo prostredníctvom zverejnenia informácií alebo prostredníctvom nášho auditu.
  5. Školenia: Spoločnosť JM poskytuje zamestnancom a manažmentu, ktorý je priamo zodpovedný za správu dodávateľských reťazcov, školenia na tému obchodovania s ľuďmi a otroctva (s dôrazom na zmiernenie rizík v rámci dodávateľských rizík našich produktov). Takisto od všetkých zamestnancov spoločnosti JM vyžadujeme, aby sa zúčastnili na každoročnom školení a osvedčení na tému Kódex správania a na vyvodzovanie dôsledkov za pochybenia máme k dispozícii interné postupy.

Cookies on JM.com

The Johns Manville website employs cookies to improve your user experience. We have updated our cookie policy to reflect changes in the law on cookies and tracking technologies used on websites. If you continue on this website, you will be providing your consent to our use of cookies.

COOKIE POLICY
I accept cookies from this site